archive-ee.com » EE » E » EKA.EE

Total: 539

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  missiooniks on Professionaalse juhtimis ja majandusalase nõustamisteenuse edendamine Eesti ühiskonnas EKA liikmete individuaalse tegevuse ja töövõrgustike kaudu kliendisõbralikul moel ja vastavuses konsultandieetikaga EKA lipukirjaks on Konsultant on kliendiedu teenistuses Kliendiedu

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10511&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive


 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  mõjuvatel põhjustel kutse äravõtmine 2 8 Käesoleva põhikirja punktides 2 1 kuni 2 6 kirjeldatud EKA põhikirjaliste tegevusalade eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu hankimine ja selle jaotamine 3 EKA LIIKMESKOND SELLE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 3 1 EKA liikmeteks võivad lisaks asutajaliikmetele olla konsultantidena tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud 3 2 EKA liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusel sooviavaldaja kirjaliku avalduse alusel millel on kahe EKA liikme soovitus 3 3 EKA liikmetel on õigus 3 3 1 valida ja olla valitud EKA valitavatesse organitesse 3 3 2 esitada EKA juhtorganitele arutamiseks EKA tegevust puudutavaid ettepanekuid ning osaleda esitatud ettepanekute arutlustes võtta osa hääletamisest üldkoosolekul 3 3 3 kasutada esmajärjekorras ja eelistega EKA teenuseid 3 4 EKA liikmed on kohustatud 3 4 1 tasuma sisseastumis ja liikmemaksu 3 4 2 mitte kahjustama oma tegevusega EKA t pidama kinni konsultandi eetikakoodeksist 3 5 EKA programmides osalevad EKA liikmed on aruandekohustuslikud EKA ees 3 6 EKA liikmed kannavad EKA nimel volitusteta või volituste piire ületava tegutsemise eest vastavalt seadustes ettenähtud korrale vastutust juhul kui see on viinud õigusrikkumiseni 4 EKA VARA JA KULUD 4 1 EKA vara moodustub 4 1 1 sisseastumis ja iga aastastest liikmemaksudest mille tasumise korra ja suuruse määrab juhatus 4 1 2 toetustest eraldistest annetustest ja muudest sihtotstarbelistest või sihtotstarbeta laekumistest 4 1 3 põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tasuliste teenuste osutamisest ja ühingu väljaannete kirjastamisest ning levitamisest saadud tuludest 4 2 Mitmesuguse tegevuse korraldamiseks võidakse luua sihtotstarbelisi fonde 4 2 1 nimeliste stipendiumide maksmiseks 4 2 2 ideekonkursside korraldamiseks ja auhindade maksmiseks 4 2 3 uuringute arendustööde ja ekspertiiside finantseerimiseks 4 2 4 näituste nõupidamiste ja muude ürituste korraldamiseks ning rahaliseks toetamiseks 4 3 EKA kasutab oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 5 EKA JUHTIMINE 5 1 EKA kõrgeim omavalitsuslik organ on EKA liikmete üldkoosolek 5 1 1 Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku üks kord aastas erakorralise koosoleku kui selleks on vajadus 5 1 2 EKA liikmetele teatatakse üldkoosoleku kokkukutsumisest vähemalt üks kuu ette ja päevakorrast vähemalt 1 nädal ette 5 1 3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub põhikirja muutmine juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine volinike valimine ja tagasikutsumine juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise otsustamine tehingu tingimuste määramine õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses MTÜ esindaja määramine majandusaasta aruande kinnitamine MTÜ lõpetamise ühinemise ja jagunemise otsustamine 5 1 4 Igal EKA liikmel on hääletamisel üks hääl Koosolek on otsustusvõimeline kui kohal on üle poole liikmetest Otsus loetakse langetatuks kui selle poolt hääletab vähemalt 51 protsenti koosolekule registreerunutest Juhul kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku kordusüldkoosoleku mille otsus loetakse langetatuks kui selle poolt hääletab 50 protsenti pluss üks kohalviibija 5 2 EKA üldkoosolek valib juhatuse kaheks kuni viieks aastaks 5 2 1 Juhatus valib EKA presidendi ja asepresidendi kes juhatuse tööaasta jooksul koordineerivad juhatuse tööd 5 2 2 EKA president kutsub kokku juhatuse koosolekuid ja juhatab neid esindab EKA t suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega sõlmib kokkuleppeid lepinguid ja muid tehinguid EKA nimel ning annab volitusi selliste tehingute sooritamiseks 5 2 3 EKA

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10509&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  EKA juhatus Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatus juhatus eka ee Juhatuse esimees MARKO RILLO president eka ee Juhatuse liige MIHKEL LAAN mihkel laan eka ee Juhatuse assistent secretary eka ee

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10507&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  IVALO ain ät nordex dot ee Nordex AS Tel 655 9280 ÜLO VOOGLAID ylo dot vooglaid ät mail dot ee Tel 483 3410 MAIT PALTS Mait ät koda ee Eesti

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10882&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  eetikakoodeksile 2 3 Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks on eetikakomisjonil õigus 1 korraldada intervjuusid ja kohtumisi ebaeetilises käitumises kahtlustatava konsultandiga 2 korraldada intervjuusid ja kohtumisi ebaeetilises tegevuses kahtlustatava ettevõtte töötajatega 3 korraldada intervjuusid ja kohtumisi konsultandi või konsultatsioonifirma tegevuse eetilise käitumise kahtluse alla pannud inimestega 4 küsida informatsiooni ebaeetilises tegevuses kahtlustatava konsultandi või konsultatsioonifirma klientidelt 5 menetleda konsultantide või konsultatsioonifirmade eetilise tegevuse kohta laekunud vaideid 6 teha ettepanekuid EKA juhtkonnale inimese või ettevõtte välja arvamiseks EKA liikmeskonnast 2 4 Eetikakomisjon vastutab selle eest et tema hinnang oleks vastavuses EKA liikme eetikakoodeksiga 2 5 Eetikakomisjoni liikmetel on õigus saada oma töö eest tasu 3 EETIKAKOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS 3 1 Eetikakomisjoni moodustab EKA kui konsultandi kutse hea maine eest seisja 3 2 Eetikakomisjon moodustatakse konsultantide eetilisest käitumisest huvitatud osapooltest järgmiselt Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni juhatuse liige Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni tavaliige Tööandjate riikliku institutsiooni või advokatuuri esindaja 3 3 Eetikakomisjoni liikmed määrab ja nende volitused peatab EKA juhatus 3 4 Eetikakomisjon moodustatakse kolme liikmelisena 3 5 Eetikakomisjoni liikmed määratakse kolmeks aastaks 3 6 Kui eetikakomisjonil on põhjendatud pretensioone liikme tegevuse või tegevusetuse kohta esitab eetikakomisjoni esimees kirjaliku taotluse EKA juhatusele kõnealuse eetikakomisjoni liikme tagasikutsumiseks ja uue määramiseks 3 7 Eetikakomisjoni liige peab olema erapooletu konsultatsioonivaldkonda tundev inimene 3 8 Eetikakomisjoni liige peab tundma EKA liikme eetikakoodeksit 4 EETIKAKOMISJONI TÖÖKORD 4 1 Eetikakomisjoni töövorm on koosolek 4 2 Eetikakomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe 4 3 Eetikakomisjoni koosoleku kutsub vastavalt vajadusele kokku esimees teatades sellest kirjalikult igale kutsekomisjoni liikmele vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist Lõplik päevakava koos materjalidega esitatakse eetikakomisjoni liikmetele vähemalt 5 tööpäeva enne koosolekut Koosoleku kokkukutsumise ettepaneku võivad esitada ka komisjoni liikmed näidates ära kokkukutsumise põhjenduse 4 4 Eetikakomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on kõik komisjoni liikmed 4 5 Eetikakomisjoni sisemised protseduurid määaratakse komisjonisiseselt konsensuse alusel 4 6 Juhul kui eetikakomisjoni liige

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=11982 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  Konsultantide Assotsiatsioon juhatuse liige Liikmed ENE RAMMO Eesti Kaubandus Tööstuskoda finantsdirektor HEILI SÕMER Eesti Koolitusfirmade Liit juhatuse liige HEIDI SOLBA EAS personali ja koolitusüksuse direktor INGRID LEPIK Kutsekvalifikatsiooni SA koordinaator

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10883&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  võimaluste tutvustamine ning rakendamise tingimuste arutelu 18 19 09 Toimus BRCC 99 Ronneby millel osales 5 konsultanti Eestist 1 2 11 Toimus Cosultant Interprise 99 suur rahvusvaheline konsultantide partneriaat millest EKA õhutusel võtsid osa ka Eesti Ettevõtluskonsultantide Liidu esindajad 2000 Aastat alustati meeleoluka õhtuseminariga KUKU Klubis EKA logole kaubamärgi staatuse taotlemise algus Alustati kõnelusi ühinemiseks Eesti Ettevõtluskonsultantide Liiduga Alustati projekti Balti Konsulteerimise töövõrk BRCC 2000 toimus Saksamaal ilma osavõtjateta Eestist 10 02 Juhatus otsustas asuda EKA liikmeskonnast välja arvama isikuid kes oma põhikirjalisi kohustusi ei täida 17 05 EKA klubiüritusel esines Andres Paling Kaubandus Tööstuskoda ettekandega Eesti majanduse arengust 30 09 Olavi Kärsna rääkis FIE probleemidest 14 11 Koos Eesti Kõrgema Kommertskooliga korraldati dispuut teemal Kas kiire ühinemine Euroopa Liiduga on kasulik 2001 Aastat alustati talvise õhtuseminareiga Kullassepa keldris BRCC 2001 Porvoos toimus ilma Eesti konsultantideta 16 05 aastakoosolek millel tõsteti esile EKA esimese juubeli aasta teema ja asuti EKA ridu puhastama temaga kontakti minetanud isikutest 4 08 Suvepäev Kolgal Kivisilla talus Peateemaks konsultantide kutsestandardi arutelu koos ettevõtluskonsultantidega 11 09 Norra tööstusfondi kaasrahastamisel ja Rootsi Konsultantide Liidu juhtimisel läbiviidava Läänemerd ümbritsevate riikide konsultantide internetil põhineva koostöövõrgu projekti heakskiitmine juhatuses 2002 14 01 Internetiprojekti koordinaatorite Lars Jacobsseni Johannes Thomseni ja Markku Armineni vastuvõtt Tallinnas 23 01 Toimus EKA konsultantide talvepäev Pirita Jahtklubis 10 04 Aastakoosolek EKA liikmeid oli 1 01 02 seisuga 53 11 06 Eesti Vabariigi Patendiamet väljastas kaubamärgitunnistuse nr 36337 mis annab MTÜ Eesti Konsultantide Assotsioonile ainuõiguse logotüübile 4 08 Toimus EKA suvepäev Raudsilla talus 08 EKA liikmed osalesid EL Tulevikukonvendi Eesti kodanikeühenduste majanduse töörühma töös 29 11 EKA tähistas oma 10 aastapäeva konverentsi ja vaba mõttevahetusega sundimatus õhkkonnas Sütiste teel 21 2005 28 jaanuaril valiti EKA uude juhatusse Peeter Võrk Urmas Karileet Anne Randmer Ain Ivalo ja Leelo Maarja Umbsaar Juhatus valis esimeheks Peeter Võrgu 13 aprill toimus EKA juhatuse esimehe kevadvastuvõtt vastuvõtt Eesti Majas Üritusel osales aukülalisena Rahvusvahelise Noorte Kommertskoja JCI president hr Kevin Cullinane Aprillis kohtus EKA juhatus Eesti Projektijuhtide Liidu EPL juhatusega Kohtumise laiem eesmärk oli luua ekspertide ja spetsialistide ühendus kes on projektipõhiselt võimelised rakendama oma kogemusi ja teadmisi nii Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks Eesti suurettevõtetes kui rahvusvahelistes projektides Samuti arutati võimalikku liitumist 9 mail toimus Eesti Majas järjekordne EKA liikmeüritus kus külalistena osalesid Tea Varrak ja Sigrid Vestmann EAS st Augustis toimusid EKA suvepäevad juhatuse esimehe koduaias Suvepäevadel osales üle 20 inimese 2006 14 märtsil toimus EKA korraline üldkoosolek kus valiti kaheks aastaks uus juhatus Juhatusse valiti Peeter Võrk Kadri Ugand Algis Perens Urmas Karileet Kaido Väljaots ja Anne Randmer Juhatuse esimehena jätkas Peeter Võrk 16 mail toimus EKA juhatuse vastuvõtt Eesti Majas Juhatus tutvustas oma plaane ja uusi liikmeid Külalisesinejad olid firmast Aspit com kes tutvustasid konsultantidele mõeldud tarkvaralahendust Osales umbes 20 inimest 19 juunil toimus konsultantide konverents Viru konverentsikeskuses 29 augustil toimus Shoti klubis järjekordne EKA liikmeüritus Üritusel tutvustasid Krista Humal ja Roger Hobbs EASi konsultantide arenguprogrammi ja konsultantide atesteerimise süsteemi Suurbritannias 26 septembril toimus Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogus EKA liikmetele välishangete seminar Üritusel tutvustasid Välisministeeriumi Arengukoostöö esindaja Marje Sotnik ja

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10505&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive

 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
  kaks soovitajat liikmemaks 64 aasta 2 Korporatiivne liige avalduse alusel Korporatiivliige tasub liikmemaksu vastavalt töötajate arvule 64 aasta ühe töötaja kohta kuid mitte rohkem kui 512 aasta 3 Seeniorliige liikmemaks

  Original URL path: http://www.eka.ee/index.php?id=10485&tpl=1061 (2015-10-17)
  Open archived version from archive •